+31 (0)88 00 454 00

DATA PROTECTION POLICY General Data Protection Policy for this website

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

RnG Diving

Laatst gewijzigd

 16/05/2018

Definities

Bedrijf

RnG Diving

GDPR / AVG

the General Data Protection Regulation. / Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Verantwoordelijke persoon

Remco van 't Hooft

 

 

 

1. Gegevensbeschermingsbeginselen

Het bedrijf is vastbesloten om gegevens te verwerken in overeenstemming met zijn verantwoordelijkheden onder de AVG.

Artikel 5 van de AVG vereist dat persoonsgegevens

 1. legaal, eerlijk en op een transparante manier verwerkt in relatie tot individuen;
 2. verzameld voor gespecificeerde, expliciete en legitieme doeleinden en niet verder verwerkt op een manier die onverenigbaar is met die doeleinden; verdere verwerking voor archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of statistische doeleinden worden niet beschouwd als onverenigbaar met de oorspronkelijke doeleinden;
 3. adequaat, relevant en beperkt tot wat nodig is met betrekking tot de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 4. nauwkeurig en, waar nodig, bijgehouden; elke redelijke stap moet worden gezet om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens die onnauwkeurig zijn, rekening houdend met de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, onverwijld worden gewist of gerectificeerd;
 5. bewaard in een vorm die identificatie van betrokkenen toelaat, niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt; persoonlijke gegevens kunnen gedurende langere perioden worden opgeslagen voor zover de persoonsgegevens uitsluitend voor archiveringsdoeleinden zullen worden verwerkt in het algemeen belang, voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of statistische doeleinden, afhankelijk van de uitvoering van de passende technische en organisatorische maatregelen die door de AVG worden vereist om bescherming van de rechten en vrijheden van individuen; en
 6. zodanig worden verwerkt dat een gepaste beveiliging van de persoonsgegevens wordt gewaarborgd, inclusief bescherming tegen ongeoorloofde of onwettige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging, met passende technische of organisatorische maatregelen. "
 7. processed lawfully, fairly and in a transparent manner in relation to individuals;
 8. collected for specified, explicit and legitimate purposes and not further processed in a manner that is incompatible with those purposes; further processing for archiving purposes in the public interest, scientific or historical research purposes or statistical purposes shall not be considered to be incompatible with the initial purposes;
 9. adequate, relevant and limited to what is necessary in relation to the purposes for which they are processed;
 10. accurate and, where necessary, kept up to date; every reasonable step must be taken to ensure that personal data that are inaccurate, having regard to the purposes for which they are processed, are erased or rectified without delay;
 11. kept in a form which permits identification of data subjects for no longer than is necessary for the purposes for which the personal data are processed; personal data may be stored for longer periods insofar as the personal data will be processed solely for archiving purposes in the public interest, scientific or historical research purposes or statistical purposes subject to implementation of the appropriate technical and organisational measures required by the GDPR in order to safeguard the rights and freedoms of individuals; and
 12. processed in a manner that ensures appropriate security of the personal data, including protection against unauthorised or unlawful processing and against accidental loss, destruction or damage, using appropriate technical or organisational measures.”

 

2. Algemene bepalingen

 1. Dit beleid is van toepassing op alle persoonlijke gegevens die door het bedrijf worden verwerkt.
 2. De verantwoordelijke persoon neemt de verantwoordelijkheid voor de voortdurende naleving van dit beleid door het bedrijf.

Dit beleid zal minstens jaarlijks worden herzien.

3. Rechtmatige, eerlijke en transparante verwerking

 1. Om ervoor te zorgen dat de verwerking van gegevens wettig, eerlijk en transparant is, zal het bedrijf een up-to-date privacybeleid handhaven.
 2. Het privacybeleid zal minstens jaarlijks worden herzien.
 3. Individuen hebben het recht op toegang tot hun persoonlijke gegevens en alle dergelijke verzoeken aan de liefdadigheidsinstelling zullen tijdig worden behandeld.

 

4. Wettige doeleinden

 1. Alle gegevens die door de liefdadigheidsinstelling worden verwerkt, moeten worden gedaan op een van de volgende wettige basissen: toestemming, contract, wettelijke verplichting, vitale belangen, publieke taak of legitieme belangen (zie ICO-richtlijnen voor meer informatie).
 2. Het bedrijf zal de juiste wettelijke basis in het systeemregister noteren.
 3. Wanneer toestemming wordt ingeroepen als een wettige basis voor het verwerken van gegevens, wordt een bewijs van toestemming tot opt-in bewaard bij de persoonsgegevens.
 4. Wanneer communicatie wordt verzonden naar personen op basis van hun toestemming, moet de mogelijkheid voor het individu om zijn toestemming in te trekken duidelijk beschikbaar zijn en moeten systemen aanwezig zijn om ervoor te zorgen dat een dergelijke intrekking nauwkeurig wordt weerspiegeld in de systemen van de onderneming.

 

5. Data minimisation

 1. The Company shall ensure that personal data are adequate, relevant and limited to what is necessary in relation to the purposes for which they are processed.

 

6. Accuracy

 1. The Company shall take reasonable steps to ensure personal data is accurate.
 2. Where necessary for the lawful basis on which data is processed, steps shall be put in place to ensure that personal data is kept up to date.

 

7. Archiving / removal

 1. To ensure that personal data is kept for no longer than necessary, the Company shall put in place an archiving policy for each area in which personal data is processed and review this process annually.
 2. The archiving policy shall consider what data should/must be retained, for how long, and why.

 

8. Security

 1. The Company shall ensure that personal data is stored securely using modern software that is kept-up-to-date. 
 2. Access to personal data shall be limited to personnel who need access and appropriate security should be in place to avoid unauthorised sharing of information.
 3. When personal data is deleted this should be done safely such that the data is irrecoverable.
 4. Appropriate back-up and disaster recovery solutions shall be in place.

 

9. Schending

In het geval van een inbreuk op de beveiliging die leidt tot de accidentele of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang tot persoonlijke gegevens, moet het Bedrijf het risico voor de rechten en vrijheden van mensen onmiddellijk beoordelen en indien mogelijk deze overtreding melden aan de ICO (meer informatie op de ICO-website).